Dé school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool.

MR


Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.

Hoe ziet dit eruit in de praktijk?

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken. Dit kan dus gaan over het schoolplan, de begroting, huisvesting, maar ook buitenschoolse opvang of andere belangrijke onderwerpen, zoals zeer recent corona en thuisles. De notulen hiervan zijn openbaar en worden hier op deze pagina gedeeld. De bijeenkomsten zijn ook openbaar. Dus door iedere ouder, of personeelslid als toehoorder bij te wonen. Wil je eens komen kijken of luisteren? Stuur dan een mail naar de voorzitter van de MR: Lisette Derks. U kunt haar bereiken via: l.derks@zinderonderwijs.nl of 0570-670335

Wat betekent de MR voor u als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt (in principe) geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: Wanneer u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de oudercommissie (OR) spannen zich in om samen met het team een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR is bij wet geregeld en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wat is de GMR?

GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hier komen de afgevaardigden van de MR-en van alle openbare scholen bij elkaar om te overleggen. De GMR bestaat uit 12 leden waarvan 6 personeel en 6 ouders.

Informatie van de MR Borgloschool?

Om meer informatie van de MR te kunnen bekijken en downloaden, klikt u op de onderstaande knop.
En heeft u verdere vragen, dan kunt u vanzelfsprekend ook contact opnemen met de MR: mr@borgloschool.nl.

Informatie MR Borgloschool  Contact met de MR


Wie zitten er in de MR van de Borgloschool?

Lisette Derks Voorzitter
Lisette Derks
Patty Velthuis-De Lange OMR
Patty Velthuis-De Lange
Erwin van den Beld OMR
Erwin van den Beld
Sebiyle Yorulmaz- Aydemir OMR
Sebiyle Yorulmaz- Aydemir
Michelle Middendorp PMR
Michelle Middendorp
Kim Slettenhaar Vervangend lid PMR
Kim Slettenhaar