Dé school voor je leven

Dat is onze school, de Borgloschool.

Aanmelden


Op de Borgloschool hanteren wij de onderstaande aanmeldingsprocedure en toelatingseisen.
Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Aanmelden van nieuwe leerlingen in het basisonderwijs in Deventer

(onder-instroom)

In de gemeente Deventer gelden de volgende afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan:

 • Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen.
 • Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier).
 • Ouders/verzorgers melden het kind aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeldformulier (NB: aanmelding is nog geen inschrijving).
 • Op deze school worden de volgende voorrangsregels gehanteerd in deze volgorde:
1. Voorrang voor broertje/zusje van een ingeschreven leerling.
2. Voorrang voor kinderen uit de buurt. Een buurtschool is één van de 5 dichtstbijzijnde scholen van het kind (vul hiervoor de postcode van het kind in op Scholenopdekaart.nl).
3. Voorrang voor broertjes of zusjes bij andere partners binnen KindCentrum Borgele.
4. Woonachtig in de gemeente Deventer.
 • Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten. Daarbij wordt geloot in de voorrangsgroep waar onvoldoende plaats is. Voorbeeld: van de 14 beschikbare plaatsen in het eerste half jaar van de aanmeldronde van een betreffend geboortejaar worden zes broertjes/ zusjes aangemeld en negen leerlingen uit de buurt. De broertjes en zusjes worden in dit geval direct geplaatst. Onder de negen leerling uit de buurt wordt geloot en kunnen acht leerlingen worden geplaatst.
 • Ouders/verzorgers krijgen een bericht over plaatsing van de school van voorkeur op de datum genoemd in het aanmeldformulier. Ouder/verzorger kan vervolgens gevraagd worden, een schooleigen inschrijfformulier in te vullen (NB: formele inschrijving is op 4e verjaardag).
 • Wanneer een kind geen plek krijgt toegewezen gaan de ouders met het (liefst van de school terug ontvangen) aanmeldformulier zelf naar de school van tweede keuze. Het bestuur van de school die geen plaats heeft of het loket van Sine Limite (loket@po-deventer.nl) kan bij het vinden van een andere school met hen meedenken.

Aanmeldingen van leerlingen ouder dan vier jaar, die op een andere basisschool ingeschreven staan

(zij-instroom)

Ook als u uw zoon of dochter op dit moment op een andere basisschool ingeschreven staat, kunt u besluiten om hem of haar in te schrijven op de Borgloschool. In de meeste gevallen gaat het hierbij om verhuizingen. Na het eerste contact vraagt de directeur van de Borgloschool u allereerst om contact op te nemen met de directeur van uw huidige basisschool om uw wens voor een overstap daar kenbaar te maken. Hierna kan er een intakegesprek plaatsvinden en verloopt de aanmeldprocedure als volgt.

 • Voorafgaand aan het intakegesprek wordt bekeken of er op basis van het maximale leerlingaantal plek is in de groep waarvoor u uw zoon of dochter wilt aanmelden. Indien er op basis van leerlingaantal plek is in de groep wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Tijdens het intakegesprek maken wij nader kennis, krijgt u een rondleiding door de school en brengen wij de zorgbehoefte van uw zoon of dochter in kaart. Na het intakegesprek overweegt u als ouder/verzorger of u uw zoon of dochter op de Borgloschool wilt aanmelden.
 • Indien u over wilt gaan tot aanmelding op de Borgloschool neemt de school contact op met de huidige basisschool van uw zoon of dochter. Na dit contact bepaalt de school of er op basis van de zorgbehoefte in de groep- en de ondersteunigsvraag van uw zoon/dochter plaats is in de betreffende groep.
 • Het kan voorkomen dat er op basis van het contact met de vorige basisschool een tweede gesprek nodig is. Het kan ook voorkomen dat ons samenwerkingsverband Sine Limite in dit stadium wordt betrokken om de zorgbehoefte van uw zoon/dochter in kaart te brengen.
 • Indien er op basis van de ondersteuningsbehoefte van de groep en de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter plaats is in de betreffende groep kan overgegaan worden tot plaatsing. U ontvangt een inschrijfformulier van de Borgloschool, waarna uw zoon of dochter definitief kan worden ingeschreven.